Skip to menu

主   日    午前  10:50           日本語礼拝(韓国語同時通訳);中高生部統合
                                              こども午前礼拝
        午後    1:30             韓国語礼拝(日本語同時
通訳);中高生部統合
                                               こども午後礼拝


火曜日  午前  11:00~12:00  新しい信者の聖書勉強会


水曜日  午後    2:00              韓国語礼拝(日本語同時通訳
              午後    4:00~ 5:00   信仰相談(事前に予約が必要)


火~土 午前    6:00               早天祈祷会


金曜日 午後    8:00               金曜祈祷会